Condicions generals de contractació

 
CONDICIONS DE COMPRA, VENDA, RECOLLIDA I DEVOLUCIONS
1. INFORMACIÓ GENERAL
La titularitat d'aquest lloc web​ www.polleriaantonia.com, (en endavant Lloc Web) l'ostenta: JOAN PASCUAL SEDANO, amb NIF: 46598144Y, i les dades de contacte del qual són:

Direcció:Pça de la Vila, 14. Mercat Municipal. Parada 9, 08820 El Prat de Llobregat, (Barcelona)
Teléfono de contacto: 644 53 77 83
Email de contacte: polleriaantonia@gmail.com

Aquest document (així com altres documents que aquí s'esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (www.polleriaantonia.com) i la compra o adquisició de productes i/o serveis ( endavant, Condicions).

A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que Pollería Antonia desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:
Pollería Antonia Pollastres, caça, aus i ous El Prat de Llobregat més selectes.

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de Pollería Antonia. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s'ha esmentat anteriorment, per la qual cosa, si no està d'acord amb tot això, no heu d'usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedisca, navegueu i/o useu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l'adquisició de productes i/o serveis.
Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. EL USUARI
El acceso, la navegación y uso del Sitio Web, confiere la condición de usuario (en adelante referido, indistintamente, individualmente como Usuario o conjuntamente como Usuarios),por lo que se aceptan, desde que se inicia la navegación por el Sitio Web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como sus ulteriores modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa legal de obligado cumplimiento según el caso.

El Usuario asume su responsabilidad de un uso correcto del Sitio Web. Esta responsabilidad se extenderá a:
  • Hacer uso de este Sitio Web únicamente para realizar consultas y compras o adquisiciones legalmente válidas.
  • No realizar ninguna compra falsa o fraudulenta. Si razonablemente se pudiera considerar que se ha hecho una compra de esta índole, podría ser anulada y se informaría a las autoridades pertinentes.
  • Facilitar datos de contacto veraces y lícitos, por ejemplo, dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos (ver Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso).
El Usuario declara ser mayor de 18 años y tener capacidad legal para celebrar contratos a través de este Sitio Web.

El Sitio Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España. Pollería Antonia no asegura que el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. Pollería Antonia declina toda responsabilidad que se pueda derivar de dicho acceso, así como tampoco asegura envíos o prestación de servicios fuera de España.

El Usuario podrá formalizar, a su elección, con Pollería Antonia el contrato de compraventa de los productos y/o servicios deseados en cualquiera de los idiomas en los que las presentes Condiciones estén disponibles en este Sitio Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ
Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de www.polleriaantonia.com, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a : "Comprar"

Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Pollería Antonia ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se l'informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.
Un cop el procediment de compra ha conclòs, l'usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic i, si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a Pollería Antonia utilitzant els espais de contacte del Lloc Web oa través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o l'adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari, Pollería Antonia no és el fabricant dels productes venuts o que es puguin arribar a comercialitzar al Lloc Web. Si bé Pollería Antonia realitza grans esforços perquè la informació mostrada al Lloc Web sigui correcta, de vegades l'embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix a el Lloc Web. Per això, l'Usuari ha de no només considerar la informació subministrada pel Lloc Web, sinó també la informació disponible a l'etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin el producte.

L'Usuari coneix que Pollería Antonia us mostra per al vostre interès una sèrie de serveis que titular no presta als Usuaris directament, sinó que seran contractats i prestats per un tercer diferent de Pollería Antonia.

4. DISPONIBILITAT
Totes les comandes de compra rebudes per Pollería Antonia a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i /oa la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Pollería Antonia es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT
Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que, per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui una qüestió diferent.
Les despeses d'enviament es troben incloses en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així, Pollería Antonia realitza els serveis de lliurament i/o tramesa a través de: GLS.
En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.
Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit
Així mateix, l'Usuari podrà pagar tot o part del preu de la compra amb una targeta regal i/o una targeta abonament emesa per Pollería Antonia i/o JOAN PASCUAL SEDANO.
Pollería Antonia utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Pollería Antonia no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'usuari.
Un cop Pollería Antonia rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts.
Si el mitjà de pagament és targeta regal o targeta abonament el càrrec es farà en el moment que Pollería Antonia enviï una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l'Usuari.
En tot cas, en fer clic a "Comprar" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu, o que, si escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

6. LLIURAMENT
En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del territori següent: Espanya (Península i Balears)
Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals comptadors des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Pollería Antonia no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar-lo d'aquesta circumstància i aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.
Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.
Si l'Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb Pollería Antonia per convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a Pollería Antonia, Pollería Antonia entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquesta es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

Això no obstant, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.
A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan Pollería Antonia rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per Pollería Antonia.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (IVA),les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entenen localitzades al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol tret de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS
Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb Pollería Antonia a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.
En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "Comprar", té accés a l'espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.
De la mateixa manera, es remet a l'Usuari a consultar l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS
En los casos en los que el Usuario adquiriera productos en o través del Sitio Web del titular, le asisten una serie de derechos, tal y como se enumeran y describen a continuación:

Derecho de Desistimiento
L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, us assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de Pollería Antonia o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o bé cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.
Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió a Pollería Antonia. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web.

L'Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l'Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Pollería Antonia posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però el seu ús no és obligatori.
Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Pollería Antonia reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals triades per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Pollería Antonia és informat de la decisió de desistir per l'Usuari.
Pollería Antonia reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'usuari. No obstant això, Pollería Antonia podria retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari en presenti una prova de la devolució, segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari pot tornar o enviar els productes a Pollería Antonia a:
I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Pollería Antonia va ser informat de la decisió de desistiment.
L'usuari reconeix que ha d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s'incorre en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta a fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després de l'entrega.
En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'usuari pogués contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el dret de desistiment als usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Pollería Antonia, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.
Així mateix, s'han de tornar els productes usant o incloent-hi tots els seus embolcalls originals, les instruccions i la resta de documents que els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.
En cas necessari, al següent enllaç podeu omplir el formulari de desistiment

Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament
Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb {* nombre_comercial*}immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).
L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix. .
El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.
L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què l'usuari hagi pogut incórrer per fer la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per pagar la compra.
En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, en tant que consumidor i usuari.

Garanties
L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, doncs, per la falta Pollería Antonia de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Pollería Antonia i posseeixin les qualitats presentades; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, es podria arribar a donar el cas que l'Usuari adquireix al Lloc Web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant dels dos durant els dos anys següents al lliurament dels productes esmentats. Per això, l'usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Excepte disposició legal en sentit contrari, Pollería Antonia  no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

Qualsevol pèrdua que no fora atribuïble a cap incompliment per la seva part;

Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries); o de tota altra pèrdua indirecta que no fos raonadament previsible per ambdues parts en el moment en que es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, Pollería Antonia també limita la seva responsabilitat en quan als casos següents:

Pollería Antonia aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el lloc Web, alhora no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactitud que puguin existir degut a manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi u d'altres d'aquesta índole.

Pollería Antonia actuarà amb la màxima diligència a efectes de posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. D'altra banda no es responsabilitza per perjudicis esdevinguts d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions de transit, i en general qualsevol altra pròpia del sector que deriven en pèrdua de temps, pèrdues o sostracció del producte.

Errades tècniques que per causes fortuïtes o d'altra naturalesa impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del lloc Web per raons de manteniment o d'altres, que impedeixin disposar del servei. Pollería Antonia posa tots els mitjans al seu abast a efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/entrega dels productes, no obstant, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o fuerça major.

Pollería Antonia no es farà responsable del mal us i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'usuari. Al mateix temps, Pollería Antonia tampoc es farà responsables d'una devolució errònia realitzada per l'usuari. Es responsabilitat de l'usuari retornar el producte correcte.

En general, Pollería Antonia no es responsabilitzara per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu abast raonables, es a dir, que siguin deguts a causes de força major, i aquesta podrà incloure, a mode enunciatiu, però no exhaustiu:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, esfondrament, epidèmia, o qualsevol altre desastre natural.

Impossibilitat d'us de trens, vaixells, avions, transports de motor u altres mitjans de transport, públics o privats.

Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions

Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en que la causa de força major continui, i Pollería Antonia disposarà d'una ampliació en el plaç per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Pollería Antonia posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que permeti complir amb les seves obligacions a pesar de la causa de força major.
 

10. COMUNICATS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS
 

Mitjançant l'ús d'aquest lloc lloc Web, l'usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Pollería Antonia  siguin electròniques (correu elèctric o avisos publicats en el lloc Web).

A efectes contractuals, l'usuari consent en utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i d'altres comunicacions que Pollería Antonia envii de forma electrònica compleix amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als drets reconeguts per llei a l'usuari.

L'usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Pollería Antonia mitjançant les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, en el seu cas, mitjançant els espais de contacte del lloc Web.
Igualment, tret que s'estipuli el contrari, Pollería Antonia pot contactar i/o notificar a l'usuari en el seu correu elèctric o en la direcció postal facilitada.

11. RENUNCIA

Cap renuncia de  Pollería Antonia a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per  Pollería Antonia  de l'incompliment estricte per l'usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renuncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o dels Condicions, ni exonerarà a l'usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renuncia de Pollería Antonia a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivades d'un contracte sortirà efecte, a no ser que s'estableixi expressament que es una renuncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'usuari per escrit.

12. NULITAT

Si algunes de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandrà en vigor, sense que quedin afectades per tal declaració de nul·litat

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i Pollería Antonia en relació amb l'objecte de compravendes i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.
L'Usuari i Pollería Antonia reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració promesa feta en qualsevol altra part, tret allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a  Pollería Antonia en el curs d'una transacció en el lloc Web, seran tractats amb arranjament a l'establert en la Política de Privacitat o de protecció de dades (continguda, en el seu cas, en l'Avís Legal i Condicions Generals d'Us). A l'accedir, navegar i/o utilitzar el lloc Web l'Usurari consent el tractament de dita informació i dades i declara que ta la informació dades que facilita son certes.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

L'accés, navegació i/o us d'aquest lloc Web i els contractes de compra de productes mitjançant el mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o us del lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venta entre Pollería Antonia i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS


L'Usuari pot fer arribar a Pollería Antonia les seves queixes i reclamacions o qualsevol altra comentari que estimi realitzar mitjançant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes condicions (Informació General).

A més a més, Pollería Antonia disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Pollería Antonia en qualsevol moment utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre Pollería Antonia i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel que es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot accedir a aquest mitjà a través del seguent lloc Web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...
Registrarse

... ...